Поради провідникам... Ч. 2

Читайте ч. 1.

   Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України.
   У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
   Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії.
   З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.
   Стаття 8. Ставка Верховного Головнокомандувача.
   Для забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами в особливий період може створюватися Ставка Верховного Головнокомандувача як вищий колегіальний орган воєнного керівництва обороною держави у цей період.
   Пропозиції про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача, її персонального складу та граничної чисельності подаються Радою національної безпеки і оборони України на розгляд Президенту України і вводяться в дію Указом Президента України.
   Положення про Ставку Верховного Головнокомандувача затверджує Президент України.
   Стаття 10. Основні функції Міністерства оборони України.
   Міністерство оборони України як центральний орган виконавчої влади забезпечує проведення в життя державної політики у сфері оборони, функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність і підготовку Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій і завдань.
   Міністерство оборони України:
   бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва, підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері оборони, забезпечує їх виконання у Збройних Силах України, у встановленому порядку координує діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони;
   провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки та оборони держави, бере участь в аналізі воєнно — політичної обстановки, прогнозуванні, виявленні та визначенні рівня воєнної загрози національній безпеці України;
   забезпечує належний рівень боєздатності, укомплектованості, бойової та мобілізаційної готовності і підготовки Збройних Сил України;
   бере участь у формуванні оборонного бюджету, звітує перед Кабінетом Міністрів України про використання виділених коштів;
   проводить державну військову кадрову політику, забезпечує розвиток військової освіти і науки, зміцнення дисципліни, правопорядку та виховання особового складу;
   бере участь у забезпеченні функціонування національної економіки та державного управління в особливий період, у плануванні мобілізаційної підготовки її галузей та контролі за підготовкою підприємств, установ та організацій усіх форм власності до виконання мобілізаційних завдань та за їх виконанням;
   виступає, відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил України потреб, вимог та пріоритетів, замовником із державного оборонного замовлення на розроблення, виробництво, постачання, ремонт, знищення та утилізацію озброєння, військової техніки, військового майна і металобрухту, виконання робіт і надання послуг, а також на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву Збройних Сил України;
   здійснює управління переданим Міністерству оборони України військовим майном і майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
організовує накопичення озброєння, військової техніки, інших матеріальних ресурсів у непорушному запасі та мобілізаційному резерві, а також створення резерву військовонавчених людських ресурсів;
   забезпечує комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та відповідних правоохоронних органів особовим складом, здійснює разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування заходи щодо підготовки громадян до військової служби, їх призову на військову службу або прийняття на військову службу за контрактом, при мобілізації, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки служби та у разі демобілізації, а також забезпечує їх відповідні права і свободи;
   здійснює заходи, спрямовані на реалізацію соціально — економічних і правових гарантій військовослужбовцям, членам їх сімей та працівникам Збройних Сил України, особам, звільненим у запас або відставку, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
   забезпечує реалізацію заходів демократичного цивільного контролю за Збройними Силами України;
   здійснює в межах своєї компетенції міжнародне співробітництво за воєнно — політичним, військово — технічним та іншими напрямами, а також з питань цивільно — військових відносин з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями;
   забезпечує виконання рішень про участь підрозділів Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та надання військової допомоги іншим державам, направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, допуск та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;
   забезпечує взаємовідносини Збройних Сил України з державними органами, громадськими організаціями та громадянами, реалізує інші повноваження, що випливають з цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері оборони.
   Положення про Міністерство оборони України затверджує Президент України.
   Порядок організації розвідувальної діяльності в інтересах оборони держави визначається законом.
   Стаття 11. Основні функції Генерального штабу Збройних Сил України.
   Генеральний штаб Збройних Сил України є головним військовим органом з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, та правоохоронними органами у межах, визначених цим Законом, іншими законами України і нормативно — правовими актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
   Генеральний штаб Збройних Сил України в особливий період є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача.
   Генеральний штаб Збройних Сил України:
   прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, обгрунтовує напрями розвитку Збройних Сил України;
   здійснює стратегічне планування застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів для оборони держави;
   визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально — технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, контролює повноту і якість їх отримання;
   здійснює керівництво у сфері оборони та забезпечення громадського порядку в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан у межах, визначених відповідним законом;
   бере участь у створенні та контролює стан системи управління державою в особливий період;
   доводить до Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, а в особливий період — і до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рад оборони Автономної Республіки Крим та областей, міст Києва та Севастополя директиви і накази Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України з питань оборони, організовує їх виконання і здійснює контроль за їх реалізацією;
   бере участь в організації та контролює підготовку системи зв'язку, комунікацій і в цілому території держави до оборони;
   бере участь у розробці мобілізаційного плану держави, контролює стан мобілізаційної підготовки державних органів, органів місцевого самоврядування, галузей економіки, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та виконання ними мобілізаційних завдань в особливий період;
   організовує стратегічне розгортання Збройних Сил України та інших військових формувань, взаємодію з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, радами оборони Автономної Республіки Крим та областей, міст Києва та Севастополя під час виконання завдань оборони держави;
   бере участь в організації використання та контролю за повітряним, водним і інформаційним простором держави та здійснює його в особливий період;
   здійснює контроль за станом бойової та мобілізаційної готовності і боєздатності органів управління, з'єднань, частин, установ і організацій військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, призначених для підпорядкування органам військового управління в особливий період та для виконання завдань територіальної оборони;
   організовує комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та відповідних правоохоронних органів військовослужбовцями, призов громадян на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, накопичення військовонавчених людських ресурсів;
   проводить розвідувальну та інформаційно — аналітичну діяльність в інтересах підтримання у готовності і бойового застосування Збройних Сил України, для чого має у своєму складі відповідний структурний підрозділ;
   організовує підготовку Збройних Сил України до виконання покладених на них завдань, здійснює координацію і контроль підготовки інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів до виконання завдань з оборони України;
   організовує використання національної системи зв'язку в інтересах оборони, здійснює відповідно до закону управління та регулювання в сфері використання радіочастотного ресурсу, виділеного для цілей оборони;
   організовує застосування засобів державного розпізнавання у державних органах, Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, використання цих засобів на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
   планує та здійснює контроль за військовими перевезеннями всіх видів у державі в особливий період, а також перевезеннями, здійснюваними для Збройних Сил України у мирний час;
   здійснює в межах своєї компетенції міжнародне військове співробітництво із збройними силами інших держав, бере участь у міжнародному співробітництві за воєнно — політичним, військово — технічним та іншими напрямами, забезпечує підготовку і участь національного контингенту та національного персоналу Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
   забезпечує згідно з міжнародними договорами у галузі роззброєння та контролю над озброєннями інспекційну діяльність на території України та поза її межами, збирає, опрацьовує інформацію та повідомлення відповідно до цих міжнародних договорів незалежно від підлеглості об'єктів інспектування;
   реалізує інші повноваження, що випливають з цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.
   Генеральний штаб Збройних Сил України організовує свою діяльність відповідно до Положення, яке затверджує Президент України.
   Стаття 12. Завдання інших військових формувань, утворених відповідно до законів   
                       України, та правоохоронних органів.
   Участь в обороні держави разом із Збройними Силами України беруть у межах своїх повноважень інші військові формування, утворені відповідно до законів України, Державна спеціальна служба транспорту, а також відповідні правоохоронні органи. Діяльність і управління іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, та правоохоронними органами, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні держави, здійснюються згідно із законодавством.
   Інші військові формування, утворені відповідно до законів України, та відповідні правоохоронні органи:
   узгоджують з Генеральним штабом Збройних Сил України їх програми розвитку в частині, що стосується оборони держави, а також плани підготовки їх органів управління, з'єднань і частин, призначених для підпорядкування органам військового управління в особливий період та виконання завдань територіальної оборони;
   здійснюють під керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України планування застосування органів управління, з'єднань і частин, призначених для підпорядкування органам військового управління Збройних Сил України в особливий період та виконання завдань територіальної оборони, надають Генеральному штабу Збройних Сил України необхідну для цієї роботи інформацію;
   здійснюють разом із Збройними Силами України підготовку та забезпечують готовність до спільних дій з метою оборони, беруть участь у створенні єдиної системи управління та всебічного забезпечення на особливий період; узгоджують з Генеральним штабом оперативно — стратегічні вимоги до озброєння та військової техніки, військово — технічного майна, його якісні та кількісні показники, спільно з Міністерством оборони України розробляють державну програму розвитку озброєння і військової техніки та формують державне оборонне замовлення;
   узгоджують з Міністерством оборони України програми підготовки військових кадрів, вживають заходів щодо оптимізації системи військової освіти;
   беруть участь у підготовці громадян України до військової служби, в тому числі допризовній підготовці молоді, підготовці призовників з військово — технічних спеціальностей, забезпеченні призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, а також у військово — патріотичному вихованні громадян України;
   забезпечують здійснення відповідних заходів щодо підготовки території України до оборони;
   беруть участь у виконанні завдань територіальної оборони, сприяють забезпеченню правового режиму воєнного стану;
   сприяють Збройним Силам України у виконанні ними завдань, здійснюють їх пріоритетне забезпечення та інші повноваження у сфері оборони України згідно із законодавством.
   В особливий період відповідним органам військового управління Збройних Сил України підпорядковуються визначені в установленому порядку Генеральним штабом Збройних Сил України органи управління, з'єднання, частини та установи інших військових формувань.
   Стаття 17.Права та обов'язки громадян України у сфері оборони.
   Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
   Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі — також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством.
   Громадяни проходять військову службу, службу у військовому резерві та виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до законодавства.
   Громадяни, які проходять державну військову службу та службу у військовому резерві у Збройних Силах України, при виконанні обов'язків служби носять військову форму одягу, їм довічно встановлюються законом військові звання. Порядок позбавлення військового звання визначається законом».
   Як бачимо, Закон чітко вимагає належного фінансування видатків на оборонуУкраїни, а також встановлює, що при організації оборони України МО та ГШ ЗСУ мають свої функції, компетенцію і завдання.Тому Міністр оборони України та Начальник ГШ ЗСУ, кожен на своїй посаді, відповідає за ввірену йому ділянку роботи згідно Закону. А хто, що і як зробив (не зробив), реагуючи (не реагуючи) на російську збройну агресію проти нашої Батьківщини, мають розбиратися компетентні органи – Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України.
   А заразЗакон України«Про військовий обов'язок і військову службу»: 
   «Стаття 1. Військовий обов'язок.
   1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
   2. Військовий обов'язок  установлюється  з  метою  підготовки громадян   України  до  захисту  Вітчизни,  забезпечення  особовим складом  Збройних  Сил  України,  інших  утворених  відповідно  до законів  України  військових  формувань,  а  також  правоохоронних органів спеціального призначення та Державної  спеціальної  служби транспорту   (далі — Збройні  Сили  України  та  інші  військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.
   3. Військовий обов'язок включає:
   підготовку громадян до військової служби;
   приписку до призовних дільниць;
   прийняття в добровільному порядку (за контрактом)  та  призов на військову службу;
   проходження військової служби;
   виконання військового обов'язку в запасі;
   проходження служби у військовому резерві;
   дотримання правил військового обліку.
   4. Громадяни України   мають   право  на  заміну  виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу».
   5. Від  виконання  військового  обов'язку  громадяни України звільняються на підставах, визначених цим Законом.
   6. Військовий  обов'язок  не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.
   7. Виконання  військового   обов'язку   громадянами   України забезпечують  державні  органи,  органи  місцевого самоврядування, утворені  відповідно  до  законів України військові  формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень,  передбачених законом, та  районні  (об'єднані районні),  міські (об'єднані міські) військові комісаріати  (далі -  районні  (міські)  військові  комісаріати), військові комісаріати Автономної Республіки Крим,  областей,  міст Києва та Севастополя,  а також територіальні центри (в Автономній  Республіці Крим,  областях,  місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.
   8. Порядок утворення та повноваження територіальних  центрів, філіалів комплектування   військовослужбовцями   за   контрактом визначаються   положенням  ,  яке  затверджується Кабінетом Міністрів України.
   9. Щодо  військового  обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:
   допризовники — особи,  які підлягають приписці  до  призовних дільниць;
   призовники — особи, приписані до призовних дільниць;
   військовослужбовці — особи, які проходять військову службу;
   військовозобов'язані -  особи,  які  перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових  формувань на  особливий період,  а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
   резервісти — особи,  які  в добровільному порядку проходять службу  у  військовому  резерві  Збройних  Сил  України,  інших військових  формувань  і призначені для їх комплектування у мирний та  воєнний  час. 
   10. Громадяни України,  які приписані до  призовних  дільниць або  перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані:
   прибувати за   викликом   районного   (міського)  військового комісаріату   для   оформлення   військово — облікових  документів, приписки,  проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою   здобуття   або  вдосконалення  військово — облікової спеціальності, призову   на   військову   службу  або  на  збори військовозобов'язаних;
   проходити медичний   огляд   та   лікування   в лікувально — профілактичних  закладах  згідно  з рішеннями комісії з питань  приписки,  призовної  комісії   або   військово — лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;
   проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати  військовий обов'язок у запасі;
   виконувати правила  військового   обліку,  встановлені законодавством.
   Резервісти  зобов’язані  прибувати  до  військової частини, в якій  вони  проходять  службу  у  військовому резерві, за викликом командира  цієї  військової  частини. 
   11. Жінки,   які   мають   фах,   споріднений  з  відповідною військово-обліковою   спеціальністю,   визначеною в переліку, затвердженому   Кабінетом   Міністрів України,  та  придатні  до проходження  військової  служби  за  станом  здоров'я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
   12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані  на  військову  службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.  У  мирний  час  жінки можуть  бути  прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).
   Стаття 8. Підготовка до військової служби.
   1. Підготовка громадян України до військової  служби  включає патріотичне виховання,    допризовну   підготовку,   підготовку призовників з  військово — технічних  спеціальностей,  підготовку  у військових  оркестрах,  військових  ліцеях  та  ліцеях з посиленою військово — фізичною  підготовкою,  підготовку  до  вступу  у  вищі військові  навчальні  заклади  та  військові  навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, військову підготовку у вищих навчальних закладах   за   програмою   підготовки  офіцерів  запасу,  фізичну підготовку,   лікувально — оздоровчу  роботу, підвищення  рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови.
   2. Відповідальність  за  організацію та проведення підготовки громадян  України  до  військової  служби  в   межах   повноважень покладається  на  Міністерство  оборони  України,  інші центральні органи  виконавчої  влади,  Раду  міністрів  Автономної Республіки Крим,  місцеві  державні  адміністрації,  органи   місцевого самоврядування,  органи  Товариства  сприяння  обороні України. До цієї  роботи можуть залучатись інші об'єднання громадян відповідно до їх статутів.
   3. Порядок  організації  та проведення допризовної підготовки та підготовки призовників  з  військово — технічних  спеціальностей визначається  Положенням про допризовну підготовку та Положенням  про  підготовку  призовників з військово — технічних спеціальностей, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
   4. Контроль   за   організацією   і  проведенням  допризовної підготовки  та  підготовки   призовників   з   військово — технічних спеціальностей,  програмним   і  методичним  забезпеченням  цієї підготовки здійснюється Міністерством оборони  України  та  іншими
центральними   органами   виконавчої  влади,  яким  підпорядковані навчальні заклади,  Радою міністрів  Автономної  Республіки  Крим, місцевими державними адміністраціями та  органами  місцевого самоврядування».
   Якраз  українські громадяни, на відміну від тих чи інших високопосадовців (хай з ними розбираються правоохоронні органи, хоча сумніваюся, що до цього дійде), після початку російської збройної агресії проти України, проявили патріотизм, високу свідомість і бажання дати збройну відсіч російському окупанту, масово звертаючись до військових комісаріатів в різних областях України, демонструючи цим самим готовність  виконати свій конституційний військовий обов’язок із захисту Вітчизни шляхом своєї мобілізації в лави ЗСУ та відновлюваної Національної гвардії України.
    Читайте далі ч. 3.

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте